Фонд за превенция на престъпността – ИГА

Проект „Алтернативно лято - 2”


Място на изпълнение на проекта:  Областите Пазарджик и Пловдив

Период на изпълнение: 3 месеца

Източник на финансиране: Министерство на младежта и спорта, Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година

Обща цел на проекта:

Да изгради социално отговорно поведение и да осъществи ефективна превенция на актуалните форми на зависимости и нарастващата агресия сред младите хора, като по този начин подобри качеството на живот и средата, в която живеят, на 120 млади хора от всички целеви групи на програмата, живеещи на територията на областите  Пазарджик и Пловдив.  Тя кореспондира изцяло с целта наНационалната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2017“.

Конкретни цели на проекта:  

- Да се създадат практически умения на участниците в проекта да разпознават рисковите фактори, водещи до различни видове зависимости и различните форми на агресивно поведение;

- Да се изградят умения у целевите групи да използват методи за справяне във враждебна и рискова среда;

- Да се стимулира инициативността, младежкото творчество и изявите на младите хора чрез атрактивни и нестандартни форми на участие;

- Да се изградят навици у целевата група за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия и зависимости.

Целеви групи:

120 деца и младежи от всички целеви групи на програмата от областите Пловдив и Пазарджик:

- Деца: 15 навършени - 18 ненавършени години – общо 30  души;

- Младежи: 18 навършени - 21 ненавършени години – общо 30  души;

- Младежи: 21 навършени - 24 ненавършени години – общо 30  души;

- Младежи: 24 навършени - 29 навършени – години общо 30  души;

Дейности:

1. Идентифициране и включване на представители на целевите групи за участие в проекта

2. Организиране и провеждане на:

- Четири дискусионни форума с общо 40 участника за тестване на предложените дейности;

- Обучения в рамките на 2 програми за превенция на зависимости (Блекджек, промили и кока) и агресивно поведение (Уличен бой) за общо 120 деца и младежи: в Пазарджик – 4 групи по 15 участника;  в Пловдив – 4 групи по 15 участника. Ще се използват 2 програми, разработени от екипа на ИГА, които ще бъдат адаптирани на база на анализа от проведените дискусионни форуми: Програма за превенция на агресията (Уличен бой) и Програма за превенция на зависимости (Блекджек, промили и кока);

- Два изнесени тренинга „Екип Юндола” и „Алтернативно лято” с общо 40 участника Единият тренинг ще се проведе от специализиран екип под ръководството на актрисата Мая Бежанска. Вторият - от специализиран екип под ръководството на опитния планинар и ръководител на екстремни експедиции Генади Матвеев;

- Провеждане на публично събитие за представяне и популяризиране на резултатите от проекта.

АКТУАЛНО