Български (България)English (United Kingdom)

         


 

                1. Статут:

Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община Пловдив на Фонд за превенция на престъпността – ИГА с договор за възлагане на социални услуги № 14ДГ825/23.06.2014 г.

                2. Визитка:

ЦСРИ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално – правни и психологически консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални и групови програми за социално включване.
Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.
·         Консултативните дейности са насочени към кандидат-потребителите, потребителите и/или към техните близки;
·         Терапевтичните дейности и обучителните практики имат за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени;
·         Рехабилитационните и интеграционни програми и дейности са насочени към възстановяване и социална интеграция;
Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.
Децата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности. Броят на децата в групите е съобразен с възрастовите особености, потребностите им и възможностите на наличната материална база. Почасовото ползване на услугата обуславя приемане на потребители над определения капацитет, при условие че се спазва работно време на специалистите и графикът на дейностите им го позволява.
Освен в сградата на Центъра услугата може да се предоставя и мобилно. Дейностите по предоставяне на услугата имат мобилен характер в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини.
За ползваните социални услуги потребителите на ЦСРИ, делегирани от държавата дейности, с изключение на децата, заплащат такса, в размер определен с Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

 

Адрес:гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев“ №11 тел./факс 032/620 239, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

3.Целеви групи:

                   Деца, настанени в ДДЛРГ, ЦНСТ – ползващи постоянна / институционална/, седмична или дневна грижа;

                   Младежи, напускащи ДДЛРГ, ЦНСТ, Преходни или Защитени жилища;

                   Деца в риск от отпадане от училище. Деца, отпаднали от училище и такива, необхванати от образователната система;

                   Деца и младежи в риск, с ограничена възможност за достъп до обществени ресурси и подкрепа -  в насока интеграция и реинтеграция, превенция на рисково поведение, наблюдение и подкрепа, постреинтеграционна работа, посредничество и застъпничество с оглед достъп до обществени ресурси, подготовка за самостоятелен  живот, деца в етнически обособени квартали на града и райони на област Пловдив /Общините Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Хисар, Калояново/

                   семейства /близки/ на гореизброените групи.

 

                4.   Услуги:

Услугите в центъра за консултативни и подпомагащи потребителите.
А. Услуги по превенция
1.   Услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси и Превенция отпадане от училище; оценка на образователно ниво; програми за връщане на отпаднали от образователната система.
Цел: Да свържат децата и семействата в риск с подходящи социални, образователни, здравни, административни и други услуги в зависимост от техните нужди и проблеми.
2.    Услуги по развиване на умения за живот и превенция на рисково поведение
Цел: Придобиване на знания и умения, развиване на нагласи за поведение, подпомагащо пълноценното развитие на детето, социална интеграция и семеен живот.
Б. Услуги за интеграция и реинтеграция
1.  Подкрепа за развитие на личностово развитие и способности на децата
Цел: Развитие на способностите на децата в съответствие с техните възможности и желания. Развитие на способностите им да разбират по-добре себе си, другите и света чрез специфичния език на изкуството, на спорта, в условията на взаимодействие в група.
2.   Развитие на умения за самостоятелен живот
Цел: Придобиване на знания и умения за самостоятелен и независим живот.
3.   Информиране  и консултиране; подкрепа
Цел: Постигане на промяна в разбирането и оценката на потребителя за неговата житейска ситуация или проблем, промяна в неговата гледна точка и по този начин отваряне на нови възможности за нови решения. Предоставяне на практическа подкрепа, включително посредничество и застъпничество за постигането на тази промяна.
4.   Оценка на родителски  капацитет, предвид проучване на възможности за реинтеграция и отглеждане на дете в семейна среда
Цел: Установяване на възможностите на родители да посреща приоритетните потребности на детето и да полагат грижи за него. Оценка  на капацитет, жилищни  условия, нагласи и възможности, проучване за наличие на подкрепяща среда и мрежа за подпомагане и функциониране. Отчитане на рискове; даване на препоръки.
 5.   Постреинтеграционна  работа
Цел: Оказване на помощ и подкрепа на родителите в грижите за детето; наблюдение и консултиране на родителя относно посрещане на приоритетните потребности на детето – основна грижа, отглеждане и  възпитание. Проследяване на грижите за детето в периода след реинтеграция или настаняване при близки и роднини

6.   Фамилна работа
Цел: Оказване на подкрепа и консултации на децата и родителите за намаляване на дистанция във взаимоотношенията им; изграждане на доверителни взаимоотношения. Стимулиране с цел диалогизирине и чуваемост и разбиране на проблемите между страните в среда контролирана от специалист – психолог или социален работник
7.   Мобилни екипи за работа в етнически обособени квартали и районите в област Пловдив
Цел: активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства във високорискови общности (деца - жертви на експлоатация; трайно отпаднали от училище деца и такива, които са в ситуация на социална изолация , както и на техните семейства).
      За тази цел ще бъдат сформирани експертни мобилни екипи от екипа на ЦСРИ. Мобилните екипи ще работят на терен по конкретните случаи, ще работят с местната общност с цел превенция на отпадането от училище; ще реализират групови и индивидуални мотивационни дейности с децата и семействата; ще осъществяват връзка между различните институции ангажирани в работата по случая; ще изготвят планове за интервенция.
Дейността се регистрира в Дневник за домашни посещения и срещи с институции
В. Включване в групови програми на ЦСРИ, Пловдив и управление на свободното време
Програмите са изготвени съобразно целевата група и спомагат за изпълнение на дейностите заложени в плановете за услуги на децата.
       В рамките на тази дейност психолозите, социалните работници и социалните педагози към ЦСРИ ще провеждат няколко програми, насочени към повишаване капацитета на потребителите за успешно социално включване. През периода 2013 – 2015година в ЦСРИ се провеждат следните програми:
                     Аз – светът в мен и аз в него ......
или защо е важна социализацията на деца и младежи в риск!?
Основни цели:
1.                   Запознаване с начините на функциониране на институциите: Община; ДСП; ДАЗД, Прокуратура, Съд, МКБППМН. Повишаване на информираността като форма на превенция на рисково поведение, а също и придобиване на знания необходими за собствената сигурност и безопасност.
2.                   Изграждане и развитие у децата на доверие към света и околните, както и осъзнаване и разбиране на рисковете от прекомерно такова.Знанието е превенция.
3.                   Развитие на самостоятелност, увереност и самочувствие.
                     Социализация  и интеграция в общността
4.                   Клуб „teen free zone”  - мястото където децата са „модератори“ и задават темата според конкретната си или дори моментна потребност. Специалистите биват „водени“, но същевременно средата обуславя спазването на норми на поведение и държание. Услугата е прагматично ориентирана към младежи в тийнейджърска възраст
5.                   „Арт ателие”- театър и музика. Клиентите, които ще се включат в ателието не се нуждаят от предишен опит или умения в областта на изкуствата; специалистът, от своя страна, няма да се стреми да направи естетическа или диагностична оценка на изображенията и играта, създадени от клиента. Главната цел на практикуващия ще бъде да помогне клиента да постигне промяна и развитие в личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и подкрепяща среда. За целта в ЦСРИ екипът, с помощта на потребителите изгради сцена и декор. В арт - залата има достъп до компютър и интернет относно визуализация, а в последствие отиграване на реални и конкретни ситуации. Програмата е препоръчителна за деца, при които процесът на ръководено учене е нарушен и обучението чрез съпреживяване дава конкретни резултати относно осъзнаване  и разбиране на основни категории като : добро – зло, правилно – неправилно, вярно – невряно, истина – лъжа и др.
6.                   Еко – възпитание – програмата цели осмисляне на свободното време на децата, формиране на потребност и стремеж да се трудят и изграждат; самоконтрол и сомооценка на собствените действия. Стимулиране на активност, ангажираност и креативност. Работа в екип, взаимопомощ и подкрепа, общо постигане на целите. Дейностите са практически ориентирани, материално измерими и с видим резултат.

 

Партньорства:
 
1.                   Партньорство с Община Пловдив – Дирекция „Социална политика“
2.                   Екип по приемна грижа по проект „И аз имам семейство“ - Община Пловдив
3.                   Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив, Родопи, Марица, Стамболийски, Хисар
4.                   Писмено Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЦСРИ, ПЛОВДИВ  /Фонд – ИГА/ и ЦОП  Столипиново /ФРР Рома/ . В рамките на споразумението се реализираха инициативите: „Ромският бит и култура в контекста на съвременното законодателство“ и „Отговорността – родител“
5.                   ДДЛРГ в град и област Пловдив; ЦНСТ; КСУДС, Пловдив
6.                   ЦОП „За деца и родители“ - Фондация „За нашите деца“
7.                   Партньорство с КСУДС - Пловдив
8.                   Съвместни дейности и партниране със Зонта – клуб Пловдив и Фондация Джендър алтернативи относно кампанията „Не на дрогата“, както и за популяризиране на дейности  насока превенция на насилие, трафик и експлоатация над деца, момичета и жени
9.                   Съвместни инициативи с представители на РЗИ - Пловдив в насока превенция на ХИВ – СПИН
10.                Партниране с МКБППМН, ИДПС на РУП  на МВР в град и област Пловдив;
11.                Съвместна дейност с БЧК – клон Пловдив относно инициативата подкрепена от Президента на Р. България „Хлебна къща“
12.                Партньорство с Община Калояново и с всичките училища на територията й.
13.                Партньорство с Фондация „България младежка превенция“ и Асоциация „Анволт“ гр. Милано, Р. Италия – ЦСРИ представи като добра практика Свободната зона за тийнейджъри и Арт – залата си.
14.                Партньорство с Асоциация „Бон-Мин“ - Р. Франция
15.                ЦСРИ, Пловдив и Наблюдавано жилище са членове на НАСО /Национален алианс за социална отговорност/

 


НОВИНИ

  

 
 

ФОТОГАЛЕРИЯ

ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив

ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив 

ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив

ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив

ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение гр.Пловдив


АЛБУМИ


Студеното сърце

Дейности ЦСРИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

 

 new f2

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение - град Пловдив

/ЦСРИ, ПЛОВДИВ/

1. Статут:

Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община Пловдив на Фонд за превенция на престъпността – ИГА с договор за възлагане на социални услуги № 14ДГ825/23.06.2014 г.

2. Визитка:

ЦСРИ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално – правни и психологически консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални и групови програми за социално включване

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

·         Консултативните дейности са насочени към кандидат-потребителите, потребителите и/или към техните близки;

·         Терапевтичните дейности и обучителните практики имат за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени;

·         Рехабилитационните и интеграционни програми и дейности са насочени към възстановяване и социална интеграция;

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

Децата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности. Броят на децата в групите е съобразен с възрастовите особености, потребностите им и възможностите на наличната материална база. Почасовото ползване на услугата обуславя приемане на потребители над определения капацитет, при условие че се спазва работно време на специалистите и графикът на дейностите им го позволява.

Освен в сградата на Центъра услугата може да се предоставя и мобилно. Дейностите по предоставяне на услугата имат мобилен характер в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини.

За ползваните социални услуги потребителите на ЦСРИ, делегирани от държавата дейности, с изключение на децата, заплащат такса, в размер определен с Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

 

Адрес:гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев“ №11 тел./факс 032/620 239, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

3.Целеви групи:

                   Деца, настанени в ДДЛРГ, ЦНСТ – ползващи постоянна / институционална/, седмична или дневна грижа;

                   Младежи, напускащи ДДЛРГ, ЦНСТ, Преходни или Защитени жилища;

                   Деца в риск от отпадане от училище. Деца, отпаднали от училище и такива, необхванати от образователната система;

                   Деца и младежи в риск, с ограничена възможност за достъп до обществени ресурси и подкрепа -  в насока интеграция и реинтеграция, превенция на рисково поведение, наблюдение и подкрепа, постреинтеграционна работа, посредничество и застъпничество с оглед достъп до обществени ресурси, подготовка за самостоятелен  живот, деца в етнически обособени квартали на града и райони на област Пловдив /Общините Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Хисар, Калояново/

                   семейства /близки/ на гореизброените групи.

 

4.                   Услуги:

Услугите в центъра за консултативни и подпомагащи потребителите.

А. Услуги по превенция

1.   Услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси и Превенция отпадане от училище; оценка на образователно ниво; програми за връщане на отпаднали от образователната система.

Цел: Да свържат децата и семействата в риск с подходящи социални, образователни, здравни, административни и други услуги в зависимост от техните нужди и проблеми.

2.    Услуги по развиване на умения за живот и превенция на рисково поведение

Цел: Придобиване на знания и умения, развиване на нагласи за поведение, подпомагащо пълноценното развитие на детето, социална интеграция и семеен живот.

Б. Услуги за интеграция и реинтеграция

1.  Подкрепа за развитие на личностово развитие и способности на децата

Цел: Развитие на способностите на децата в съответствие с техните възможности и желания. Развитие на способностите им да разбират по-добре себе си, другите и света чрез специфичния език на изкуството, на спорта, в условията на взаимодействие в група.

2.   Развитие на умения за самостоятелен живот

Цел: Придобиване на знания и умения за самостоятелен и независим живот.

3.   Информиране  и консултиране; подкрепа

Цел: Постигане на промяна в разбирането и оценката на потребителя за неговата житейска ситуация или проблем, промяна в неговата гледна точка и по този начин отваряне на нови възможности за нови решения. Предоставяне на практическа подкрепа, включително посредничество и застъпничество за постигането на тази промяна.

4.   Оценка на родителски  капацитет, предвид проучване на възможности за реинтеграция и отглеждане на дете в семейна среда

Цел: Установяване на възможностите на родители да посреща приоритетните потребности на детето и да полагат грижи за него. Оценка  на капацитет, жилищни  условия, нагласи и възможности, проучване за наличие на подкрепяща среда и мрежа за подпомагане и функциониране. Отчитане на рискове; даване на препоръки.

 5.   Постреинтеграционна  работа

Цел: Оказване на помощ и подкрепа на родителите в грижите за детето; наблюдение и консултиране на родителя относно посрещане на приоритетните потребности на детето – основна грижа, отглеждане и  възпитание. Проследяване на грижите за детето в периода след реинтеграция или настаняване при близки и роднини

 

6.   Фамилна работа

Цел: Оказване на подкрепа и консултации на децата и родителите за намаляване на дистанция във взаимоотношенията им; изграждане на доверителни взаимоотношения. Стимулиране с цел диалогизирине и чуваемост и разбиране на проблемите между страните в среда контролирана от специалист – психолог или социален работник

7.   Мобилни екипи за работа в етнически обособени квартали и районите в област Пловдив

Цел: активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства във високорискови общности (деца - жертви на експлоатация; трайно отпаднали от училище деца и такива, които са в ситуация на социална изолация , както и на техните семейства).

      За тази цел ще бъдат сформирани експертни мобилни екипи от екипа на ЦСРИ. Мобилните екипи ще работят на терен по конкретните случаи, ще работят с местната общност с цел превенция на отпадането от училище; ще реализират групови и индивидуални мотивационни дейности с децата и семействата; ще осъществяват връзка между различните институции ангажирани в работата по случая; ще изготвят планове за интервенция.

Дейността се регистрира в Дневник за домашни посещения и срещи с институции

В. Включване в групови програми на ЦСРИ, Пловдив и управление на свободното време

Програмите са изготвени съобразно целевата група и спомагат за изпълнение на дейностите заложени в плановете за услуги на децата.

 

       В рамките на тази дейност психолозите, социалните работници и социалните педагози към ЦСРИ ще провеждат няколко програми, насочени към повишаване капацитета на потребителите за успешно социално включване. През периода 2013 – 2015година в ЦСРИ се провеждат следните програми:

                     Аз – светът в мен и аз в него ......

или защо е важна социализацията на деца и младежи в риск!?
Основни цели:

1.                   Запознаване с начините на функциониране на институциите: Община; ДСП; ДАЗД, Прокуратура, Съд, МКБППМН. Повишаване на информираността като форма на превенция на рисково поведение, а също и придобиване на знания необходими за собствената сигурност и безопасност.

2.                   Изграждане и развитие у децата на доверие към света и околните, както и осъзнаване и разбиране на рисковете от прекомерно такова.Знанието е превенция.

3.                   Развитие на самостоятелност, увереност и самочувствие.

                     Социализация  и интеграция в общността

4.                   Клуб „teen free zone”  - мястото където децата са „модератори“ и задават темата според конкретната си или дори моментна потребност. Специалистите биват „водени“, но същевременно средата обуславя спазването на норми на поведение и държание. Услугата е прагматично ориентирана към младежи в тийнейджърска възраст

5.                   „Арт ателие”- театър и музика. Клиентите, които ще се включат в ателието не се нуждаят от предишен опит или умения в областта на изкуствата; специалистът, от своя страна, няма да се стреми да направи естетическа или диагностична оценка на изображенията и играта, създадени от клиента. Главната цел на практикуващия ще бъде да помогне клиента да постигне промяна и развитие в личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и подкрепяща среда. За целта в ЦСРИ екипът, с помощта на потребителите изгради сцена и декор. В арт - залата има достъп до компютър и интернет относно визуализация, а в последствие отиграване на реални и конкретни ситуации. Програмата е препоръчителна за деца, при които процесът на ръководено учене е нарушен и обучението чрез съпреживяване дава конкретни резултати относно осъзнаване  и разбиране на основни категории като : добро – зло, правилно – неправилно, вярно – невряно, истина – лъжа и др.

6.                   Еко – възпитание – програмата цели осмисляне на свободното време на децата, формиране на потребност и стремеж да се трудят и изграждат; самоконтрол и сомооценка на собствените действия. Стимулиране на активност, ангажираност и креативност. Работа в екип, взаимопомощ и подкрепа, общо постигане на целите. Дейностите са практически ориентирани, материално измерими и с видим резултат.

 

Партньорства:

 

1.                   Партньорство с Община Пловдив – Дирекция „Социална политика“

2.                   Екип по приемна грижа по проект „И аз имам семейство“ - Община Пловдив

3.                   Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив, Родопи, Марица, Стамболийски, Хисар

4.                   Писмено Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЦСРИ, ПЛОВДИВ  /Фонд – ИГА/ и ЦОП  Столипиново /ФРР Рома/ . В рамките на споразумението се реализираха инициативите: „Ромският бит и култура в контекста на съвременното законодателство“ и „Отговорността – родител“

5.                   ДДЛРГ в град и област Пловдив; ЦНСТ; КСУДС, Пловдив

6.                   ЦОП „За деца и родители“ - Фондация „За нашите деца“

7.                   Партньорство с КСУДС - Пловдив

8.                   Съвместни дейности и партниране със Зонта – клуб Пловдив и Фондация Джендър алтернативи относно кампанията „Не на дрогата“, както и за популяризиране на дейности  насока превенция на насилие, трафик и експлоатация над деца, момичета и жени

9.                   Съвместни инициативи с представители на РЗИ - Пловдив в насока превенция на ХИВ – СПИН

10.                Партниране с МКБППМН, ИДПС на РУП  на МВР в град и област Пловдив;

11.                Съвместна дейност с БЧК – клон Пловдив относно инициативата подкрепена от Президента на Р. България „Хлебна къща“

12.                Партньорство с Община Калояново и с всичките училища на територията й.

13.                Партньорство с Фондация „България младежка превенция“ и Асоциация „Анволт“ гр. Милано, Р. Италия – ЦСРИ представи като добра практика Свободната зона за тийнейджъри и Арт – залата си.

14.                Партньорство с Асоциация „Бон-Мин“ - Р. Франция

15.                ЦСРИ, Пловдив и Наблюдавано жилище са членове на НАСО /Национален алианс за социална отговорност/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Статут: 

Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община Пловдив на Фонд за превенция на престъпността – ИГА с договор за възлагане на социални услуги № 11ДГ657/10.06.2011 г.

 

               2. Визитка: 

Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. 

Основната цел на предоставяната услуга е да осъществи ефективно социално включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; развитие на умения за самостоятелен живот; личностно развитие и развитие на способностите на потребителите; създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция и реинтеграция. 

В ЦСРИ работят квалифицирани специалисти, с опит в предоставянето на социалните услуги- психолози, социални работници, социални педагози.

 

Адрес: 

гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев“ №11 

тел./факс 032/620 239, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

 

 

3. Целеви групи: 

    -           деца и младежи, настанени в ДДЛРГ; 

    -           младежи, напускащи специализираните институции за деца; 

    -           деца в риск от отпадане от училище; 

    -           деца, отпаднали от училище и деца в училищна възраст, необхванати от образователната система; 

    -           семейства на гореизброените групи.

 

                4. Услуги: 

Услуги по превенция 

- Услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси 

- Услуги по развиване на умения за живот и превенция на рисково поведение  

 

Услуги за интеграция и реинтеграция 

- Подкрепа за личностно развитие и способности на децата 

- Развитие на умения за самостоятелен живот 

- Консултиране и подкрепа 

 

Услуги от мобилен тип 

Мобилни екипи за работа в етнически обособени квартали

 

Групови програми

 

Арт-ателие