Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“
НОВИНИ
Всички страници


Място на изпълнение
: В цялата страна


Период на изпълнение: 1.03. 2017 - 1.03.2019 г.

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“.

Водеща организация: Национална мрежа за децата

Партньори: Фонд за превенция на престъпността - ИГА, Пазарджик; Институт за социални дейности и практики, София; Сдружение “Еквилибриум”, Русе; Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца, ФИЦЕ, Враца.

Цели на проекта:
Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона;
Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;
Да подкрепи развитието на регионален подход на работа на НМД и организациите-членове.

 Основни дейности:

1. Създаване на четири Центъра за права на децата, които да предоставят услуги за деца в конфликт и в контакт със закона. Те са базирани в градовете: София (Институт за социални дейности и практики), Русе (Сдружение ”Еквилибриум”), Пазарджик (Фонд за превенция на престъпността - ИГА) и Враца (Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ).

2. Превенция: услуги в общността с акцент насилие (работа с училища, детски градини, местни общности): Таргетирана превенция на деца в риск - от семейства на самотни родители, многодетни, безработни, с психически проблеми, със зависимости.

3. Ранна интервенция: Насочване и работа в мрежа с други професионалисти и услуги при деца, жертви на насилие или пострадали от престъпления - в рамките на 4-те Центъра в страната.

4. Специализирани услуги (Работа с деца, извършители на общественоопасни прояви, в рамките на 4-те Центъра).

5. Управление и координация на проектните дейности: Повишаване капацитета на заинтересованите страни чрез провеждане на обучения, срещи за обмяна на опит и практики

6. Публичност и разпространение: Планиране и провеждане на кампании на местно, регионално и национално ниво.


новини 

Кръгла маса финализира проект

 

Kr masa ZPD 2622019На 22-ри февруари (петък) от 10.00 часа в Конферентната зала на Гранд хотел «Хебър», Пазарджик се проведе Кръгла маса - заключително събитие по Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“. Проектът се финансира от Фондация „Велукс” и се осъществява от Националната мрежа за децата, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността ИГА. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД).

 

В провеждането на форума участваха 38 души - представители на институции и организации, които са се включили в реализацията на проекта, както и заинтересовани по темата.

 

Кръглата маса беше открита от Димитър Русинов - Председател на УС на Фонд ИГА, който поздрави участниците и представи програмата. Резултатите от проекта бяха презентирани от Андрей Момчилов – експерт на Фонд ИГА и Центъра за права на децата, а иновациите при реализиране на дейностите - от Валентина Гешева – част от екипа на ЦПД. Гост-лектор на форума бе Николета Узунова - началник отдел „Закрила на детето” в ДСП - Пазарджик, която представи темата „Ролята на програми и проекти за деца в конфликт и контакт със закона”.

 

В последващата дискусия се включиха по-голямата част от участниците във форума: Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Районно управление на полицията и Детска педагогическа стая, МКБППМН, МКБТХ, КСУДС, Регионално управление на образованието, Районен съд - Пазарджик, ЦСРИ и ЦНСТ, Общинска администрация - Лесичово, общественият посредник, неправителствени организации, училищни директори, психолози, социални работници.


 


 

Членовете на две местни комисии - на обучение по проект на ИГА

 

ZPD 8 02В края на миналата седмица екип на Фонд ИГА, съвместно с Община Пазарджик, организира обучение на тема «Деца и младежи в досег със закона - трафик на хора”.

 

Участваха членовете на две местни комисии в Пазарджик - Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Местната комисия за борба с трафика на хора.

 

Координаторът на проекта представи неговото съдържание, цели и задачи, както и дейността на Центъра за права на децата в Пазарджик.

 

Основен лектор на обучението бе Мариана Шотева - председател на Административен съд, Пазарджик.

 

Събитието бе организирано в рамките на Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“, финансиран от Фондация „Велукс”. В рамките на проекта от месец май 2017 г. функционира Център за права на децата в Пазарджик.

 

 


 

Екип на Центъра за права на децата на посещение в социален център в Лесичово

ZPD LesichovoНа 14-ти декември екип на Центъра за права на децата - Пазарджик, проведе информационна среща в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в с.Лесичово. Срещата е част от проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата, чиято дейност се управлява и координира от Фонд ИГА.

 Основната тема на информационното събитие бе свързана с превенцията на рисковото поведение сред децата и младежите от социалната услуга. Участниците имаха възможност да задават въпроси, изказват мнения, както и да дават предложения за нещата, които биха искали да променят в своя живот. Засегнати бяха и въпроси по превенцията на ХИВ и СПИ като част от рисковото поведение на подрастващите. 

Срещата бе приета с голям интерес и определена от всички участници като полезна и много ползотворна.  

Работна среща с датско участие

Monit ZPDВчера в офиса на Фонд ИГА се проведе работна среща по Проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД).

Участие в срещата взе г-н Андерс Мадсен от Дания - външен консултант на Фондация „Велукс”, чиятo цел бе да се запознае с дейността на ЦПД, както и с екипа и дейностите на Фонд ИГА.

В работната среща участваха представители на Районен съд - Пазарджик, Районно управление на полицията, Отделът за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане”, КСУДС - Пазарджик и екипа на Центъра за права на децата. 

Обучение за представители на социалните услуги в област Пазарджик

Obuchenie ZPDОбучителен семинар за специалисти, работещи в социалните услуги, се проведе вчера в сградата на Общинска администрация - Пазарджик. Семинарът се реализира от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и Фонд за превенция на престъпността ИГА. Домакин на събитието бе Община Пазарджик.
Събитието е съфинансирано по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД), чиято дейност се управлява и координира от Фонд ИГА.
Темата на обучението «Същност и превенция на домашното насилие сред потребителите на социални услуги», събра над 30 представители на социалните услуги от цялата област, включително Пловдив. В програмата на семинара беше включена темата „Правни аспекти на домашното насилие. Специфика на процедурите при деца - жертви на домашно насилие», представена от Мариана Шотева - председател на Административен съд, Пазарджик. Валентина Гешева - управител на ЦСРИ за правонарушители към Фонд ИГА и експерт на ЦПД, представи: Същност на домашното насилие; Фактори; Специфика при работа с жертви на домашно насилие; Особености на извършителите на домашно насилие.
След представяне на основните теми, семинарът продължи с практически упражнения, представяне на казуси от практиката и дискусия.Семейно-груповите конференции като успешна практика

 
Obuch ZPDС
еминар на тема “Семейно-груповата конференция - успешна практика във възстановителното правосъдие за деца и младежи в конфликт и контакт със закона“ се проведе на 28 и 29 март в офиса на Фонд ИГА.

Обучителното събитие е по инициатива на Националната мрежа за децата и е част от дейностите по проект “Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“, който Фонд ИГА изпълнява от 2017 г.

Целта на семинара бе да запознае участниците с основните модели и практики във възстановителното правосъдие за деца, както и със същността и начина на провеждане на семейно-груповите конференции. Обучението е насочено към различни специалисти: представители на полицията, социалните услуги, образователната сфера и др., които да получат подкрепа за създаването на местен модел на семейно-груповата конференция в подкрепа на работата им с млади правонарушители.

В обучително мероприятие участваха представители на институции и организации от Пазарджик, свързани с темата: екипът на Центъра за права на децата (Фонд ИГА), отдел „Закрила на детето” (Дирекция „Социално подпомагане”), инспектори от Детска педагогическа стая (Районно управление на полицията), МКБППМН, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, КСУДС, ЦНСТ, БЧК и педагогически съветници.Кампания за по-човечно детско правосъдие


Kamp ZPD
Днес в Пазарджик беше даден официален старт на Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ на Националната мрежа на децата (НМД), която цели промяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Кампанията ще представи по интересен начин на медиите и обществеността темата за нуждата от спешна реформа в детското правосъдие, ще провокира интереса на родители и активни граждани. Важен елемент от нея е и запознаването с целите и дейностите по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, включително новосъздадените Центрове за права на децата

Людмил Спасов, регионален координатор на НМД, подробно представи кампанията, а Андрей Момчилов, експерт на Фонд ИГА, запозна участниците с дейността на Центъра за права на децата в Пазарджик, създаден в рамките на проекта и управляван от ИГА.

Беше излъчен изключително интересен видеоклип - социален експеримент, който Национална мрежа за децата е направила с участието на родители.
Ако детето ви открадне дъвка, какво ще направите? А ако открадне телефон? Има ли наистина „ничии“ деца в България? Как бихме се почувствали ние, ако нашето дете бъде наказано така, както наказват в интернатите и Детска педагогическа стая?

Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ ще продължи в цялата страна. Крайната й цел е промяна на нагласите на все по-голяма част от обществото към децата с проблемно поведение и осъзнаването, че те имат нужда от подкрепа и са деца в риск, а не престъпници.Център за права на децата - Пазарджик и МКБППМН в съвместно обучение


ZPD 19.12През миналата седмица в Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”. Обучението се организира от Фонд за превенция на престъпността ИГА и МКБППМН, Пазарджик, в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“. Фонд ИГА е партньор на Националната мрежа за децата (НМД) в изпълнението му.

Андрей Момчилов – експерт на Фонд ИГА, представи основните цели и дейности по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“. Красимир Комсалов - съдия в Районен съд, Пазарджик запозна участниците с процедурата за разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители, същността на трафика на деца, както и наказателните мерки съгласно българското законодателство. Секретарят на на МКБППМН към Община Пазарджик Бисерка Трайкова представи постиженията на Комисията през 2017 г.

Това е поредното събитие в рамките на проекта, което информира специалистите и широката общественост по темата „деца в конфликт и в контакт със закона”.

Програма за превенция трафика на хора организира Центърът за права на децата

 
ZPD ProgramaПрез месец ноември  Центърът за права на децата, който функционира към Фонд ИГА от месец май тази година, реализира програма за превенция трафика на хора. Тя е разработена съвместно между специализиран екип на ИГА и магистрат от Районен съд - Пазарджик.

Пред младежи от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Пазарджик бяха разгледани теми като превенция трафика на хора, видовете трафик, наказателна отговорност, рискове. Бяха засегнати и части от наказателното право, които дават информация за мерките срещу извършителите на трафик.

Целта на програмата е да запознае участниците със същността на трафика на хора, последиците от него и местата, където потърпевшите могат да получат помощ.

Програмата е част от проекта на Фонд ИГА „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“.

Предвижда се програмата за продължи и през следващата година, като за част от сесиите ще бъдат поканени представители на Местната комисия за трафик на хора към Община Пазарджик.

Представители на Националната мрежа за децата - на посещение в Центъра за права на децата


NMD ZPD 2Работна среща на на Регионалния съвет на НМД за Югозападен Централен регион в Пазарджик завърши с посещение в офиса на Фонд за превенция на престъпността ИГА. Цел на посещението бе Центърът за права на децата (ЦПД), който работи към организацията от месец май тази година. Той е създаден в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“.

Участниците в срещата, представители на институции и социални услуги от Пловдив, Пазарджик, Лесичово, Септември, София и Русе, се запознаха с дейността на Центъра, срещнаха се с екипа, с който дискутираха целите и задачите на услугата, а накрая разгледаха и помещенията, предоставени от ИГА за дейността на ЦПД.

 
Фонд - ИГА представи Центъра за правата на децатаPredst ZPD (2)Д
нес, в Националния пресклуб на БТА – Пазарджик, пред институции и медии официално бе представен Центърът за правата на децата. Той е създаден в рамките на проекта на Националната мрежа за децата (НМД) “Развиване на Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“, финансиран от Фондация „Велукс“.
Основната му цел е да подкрепи реформата в областта на детското правосъдие като обедини и стъпи на съществуващите и натрупани опит, знания и експертиза, за да се развият и приложат услуги, които гарантират правата на децата и младите хора, жертви или свидетели на престъпления, с поведенчески проблеми, в конфликт или в контакт  със закона. Predst ZPD (1)
На територията на Община Пазарджик услугата ще се предоставя от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, лицензиран доставчик на социални услуги. Основните дейности, които ще изпълнява екипът на Центъра, са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им.
ЦПД е социална услуга от иновативен тип в общността, която е във връзка с всички социални, образователни, здравни и други услуги в Община Пазарджик.
Проектът и дейността на ЦПД бяха представени от Андрей Момчилов - юрист на Центъра, Димитър Русинов - председател на УС на Фонд - ИГА и Людмил Спасов - регионален координатор на Националната мрежа на децата.
 

 

 
Октомври 2020
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Посетители
В момента има 18 посетителя в сайта