Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“
НОВИНИ
Всички страници


Място на изпълнение
: В цялата страна


Период на изпълнение: 1.03. 2017 - 1.03.2019 г.

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“.

Водеща организация: Национална мрежа за децата

Партньори: Фонд за превенция на престъпността - ИГА, Пазарджик; Институт за социални дейности и практики, София; Сдружение “Еквилибриум”, Русе; Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца, ФИЦЕ, Враца.

Цели на проекта:
Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона;
Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;
Да подкрепи развитието на регионален подход на работа на НМД и организациите-членове.

 Основни дейности:

1. Създаване на четири Центъра за права на децата, които да предоставят услуги за деца в конфликт и в контакт със закона. Те са базирани в градовете: София (Институт за социални дейности и практики), Русе (Сдружение ”Еквилибриум”), Пазарджик (Фонд за превенция на престъпността - ИГА) и Враца (Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ).

2. Превенция: услуги в общността с акцент насилие (работа с училища, детски градини, местни общности): Таргетирана превенция на деца в риск - от семейства на самотни родители, многодетни, безработни, с психически проблеми, със зависимости.

3. Ранна интервенция: Насочване и работа в мрежа с други професионалисти и услуги при деца, жертви на насилие или пострадали от престъпления - в рамките на 4-те Центъра в страната.

4. Специализирани услуги (Работа с деца, извършители на общественоопасни прояви, в рамките на 4-те Центъра).

5. Управление и координация на проектните дейности: Повишаване капацитета на заинтересованите страни чрез провеждане на обучения, срещи за обмяна на опит и практики

6. Публичност и разпространение: Планиране и провеждане на кампании на местно, регионално и национално ниво.